Privatlivspolitik

 

 

Privatlivspolitik for

psykolog Lotte Gobert Fønss

 

 

 

 

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: psykolog Lotte Gobert Fønss

 

CVR: 34333823

Telefonnr.: 30221124

Mail: lotte.foenss@gmail.com

Website: solpsykolog.dk

 

Valg af Data Protection Officer: Data Protection Service

Kontakt: info@dpservice.dk

Website: www.dpservice.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indholdsfortegnelse

Privatlivspolitik for 1

psykolog Lotte Gobert Fønss. 1

Kontaktoplysninger: 1

Dataansvar - Jeg tager din databeskyttelse alvorligt 3

Kontaktoplysninger 3

Der sikres fair og transparent databehandling. 4

Behandling af persondata. 4

Der anvendes denne type data om dig. 4

Jeg indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål 4

Jeg behandler kun relevante persondata. 5

Jeg kontrollerer og opdaterer dine persondata. 5

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige. 5

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata. 5

Jeg videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke. 6

Sikkerhed. 6

Jeg beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed. 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dataansvar - Jeg tager din databeskyttelse alvorligt

Som led i din behandling modtager og behandler jeg  persondata om dig  og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan jeg behandler dine data.

 

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer jeg løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.

 

I tilfælde af, at de beslutninger, vi har behov for at træffe, er afhængige af, at vi kan behandle følsomme persondata, biometriske oplysninger om dig, gennemfører vi en analyse af konsekvenserne af databehandlingen for din privatlivsbeskyttelse. Konsekvensanalysen gennemføres før, vi begynder at behandle dine persondata. 

 

Kontaktoplysninger

Psykolog Lotte Gobert Fønss er dataansvarlig, og jeg sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Psykolog Lotte Gobert Fønss

CVR: 34333823

Telefonnr.: 30221124

Mail: Lotte.foenss@gmail.com

Website: solpsykolog.dk

 

Valg af Data Protection Officer: Data Protection Service

Kontakt: info@dpservice.dk

Website: www.dpservice.dk

 

Der sikres fair og transparent databehandling

Når jeg beder dig oplyse personfølsomme data og dermed stille dine persondata til rådighed, oplyser jeg dig samtidig om, hvilke data jeg behandler om dig og til hvilket formål (behandling). Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata ved opstart af behandlingsforløbet.

 

Hvis der er behov for at indhente data om dig fra andre, fx en myndighed eller samarbejdspartner (eksempelvis egen læge), oplyser jeg dig om det forud for henvendelsen – og i særlige tilfælde, hvor dette ikke er muligt, senest 10 dage efter, at jeg har indhentet dine persondata. Jeg oplyser også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver adgang til at indhente dine persondata.

 

Behandling af persondata

Der anvendes denne type data om dig

Det er en forudsætning for at kunne gennemføre behandlingen, at der indsamles relevante persondata og personfølsomme oplysninger om dig. 

 

De data, vi anvender, omfatter:

  • Almindelige persondata

  • CPR-nummer

  • Følsomme data

  • Biometriske oplysninger

 

Jeg sammenstiller ikke dine data med data fra andre aktører f.eks. kommunale samarbejdspartnere, forsikringsselskaber eller ??? (skal punktet med?) .

Jeg indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Jeg indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med din behandling.

 

  • I forbindelse med din behandlinger på klinikken oprettes journal elektronisk. Journaler opbevares i 5 år, hvorefter de slettes.

  • Papirer fra evt. forsikringsselskab opbevares i aflåst arkivskab.

  • Henvisninger fra praktiserende læge opbevares elektronisk

  • Opfyldelse af lovkrav overholdes.

 

I særlige tilfælde kan der være behov for at anvende dine persondata til et andet formål end det, de blev indsamlet til (eksempelvis ved udtalelse til forsikringsselskab). Med mindre du har givet samtykke til en sådan anvendelse, undersøger jeg, om det oprindelige formål med indsamlingen af dine data er foreneligt med det nye formål.  Såfremt dette ikke er tilfældet anmodes om samtykke til dette nye formål. Jeg vurderer endvidere relevansen af henvendelsen og nødvendigheden af at videregive oplysninger, som dog aldrig finder sted uden dit samtykke. Jeg vurderer også, om brugen af dine data til det nye formål vil være et brud på tavshedspligten og have negative konsekvenser for din handlefrihed eller integritet. 

Jeg behandler kun relevante persondata

Jeg behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor, primært din behandling hos mig. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante.  Så vidt det er muligt, bruges ikke flere data, end dem, der er brug for i relation til din behandling. 

 

Inden vi behandler dine persondata, undersøge

 

Jeg kontrollerer og opdaterer dine persondata

Jeg kontrollerer, at de persondata, jeg behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende ved opstart af behandlingen. Jeg sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

 

Da behandlingen kan være afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, bedes du oplyse om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele dine ændringer. Ved brug af mail kan det oplyses, at der anvendes sikker mail ved fremsendelse af personfølsomme data.

 

For at sikre kvaliteten af dine data, er der interne regler og fastlagte procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Journaler slettes efter 5 år.

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata

Jeg indhenter dit samtykke i første omgang mundtligt hvis henvendelsen foregår telefonisk og skriftligt ved mailkorrespondance, inden jeg behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor. (med mindre der eksisterer en nødvendighed og et lovligt grundlag for at indhente dem).Du vil i sådanne enestående tilfælde blive oplyst om et sådant grundlag og om den nødvendige og legitime interesse i at behandle eller indsamle dine persondata til dette formål.

 

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig. Du kan bruge kontaktoplysningerne ovenfor eller personlig henvendelse, hvis du ønsker yderligere oplysninger eller at foretage ændringer i dit samtykke.

 

Hvis der opstår behov for at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyses du om det nye formål og  du anmodes om dit samtykke, før databehandlingen påbegyndes. Hvis der er et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser jeg dig om dette.

Hvis der opstår behov for at at behandle data om børn, indhenter jeg  samtykke fra en forælder. Jeg kontrollerer så vidt muligt, at samtykket gives af en forælder med forældremyndighed over barnet.  

Jeg videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Jeg videregiver ikke persondata til andre aktører uden dit samtykke.

Jeg videregiver ikke dine persondata til aktører i tredjelande. 

 

Sikkerhed

Jeg beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Jeg har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

For at undgå datatab tages løbende back up af datasæt. Fortroligheden og autenciteten af dine data beskyttes også ved hjælp af kryptering.   

 

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil du blive underrettet om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.